příspěvková organizace
  
  

Projekty


MÉDIA DO ŠKOL

Jsme partnery projektu „Média do škol“, který realizuje DDM Vratimov, p. o. z prostředků OP VK, pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.24/02.0144

Výše fin. podpory z veřejných prostředků na projekt:
2.725.47,76 Kč

Finanční spoluúčast SVČ Vítkov, p.o.:
0,- Kč

Cíle projektu:
1. Multimediální redakce – články, fotografie a především AV výstupy na webu školy, DDM Vratimov, webu obce, závěrečná veřejná projekce, pracovní listy a metodické pokyny k práci multimediálních redakcí na školách, vytvoření týmu cca 10 dětí a jejich vyškolení v práci s médii

2. Tablety do tříd – poučenost pedagogů i žáků o možnostech využití tabletů při výuce a přípravě na ni, banka výukových aplikací zdarma, metodické pokyny pro práci s tablety při výuce

3. Projektové dny „U nás“ – Jak se dělá naučná (e-)stezka
– Geocaching aneb známe dobře svůj kraj?
– Matematika -dějepis s babičkou a dědečkem


NADACE OKD

Název projektu: „Informace očima dětí“
Podpořenou částkou: 108. 200,- Kč
Cíl projektu: Vytvoření mediálního kroužku „Klub KaMeRa“

Klub KaMeRa je pro děti a mládež ve věku od 12 do 22 let a jeho cílem je naučit děti prezentovat sami sebe, svět kolem sebe, své spolužáky, školu, volnočasové aktivity nejen svýma očima, ale také s trochou profesionality.

Dnešní mládež se potýká s nedostatkem mluveného slova, málo čtou, a proto jim dělá problém vyjádřit se, sdělit své zážitky či vědomosti ostatním. To vše se učíme v mediálním kroužku, kde si každý najde své místo v různých rolích – reportér, fotograf, kameraman, novinář, …


NZDM

Název projektu: „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1

Podpořeno částkou: 1.474.000,- Kč

Cíle projektu:
A) HLAVNÍ CÍL – Otevření Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „TUNNEL“ ve Vítkově *
B) DÍLČÍ CÍLE **
* Hlavním cílem práce v NZDM Tunnel je poskytovat neorganizovaným dětem a mládeži z Vítkova a okolí odpovídající sociální služby, doprovázet je v obtížných životních situacích a přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Snažíme se respektovat jejich potřeby a zájmy a vhodně volenými činnostmi a aktivitami se pokoušíme zvyšovat jejich společenskou a vědomostní i kulturní úroveň.
Smysluplným trávením volného času usilujeme o minimalizaci rizik sociálně patologických jevů, se kterými tyto děti přicházejí často do styku. Motivujeme je k úsilí po změně ve způsobu života a trávení volného času, k aktivnímu přístupu ke vzdělání a práci a podporujeme je a snažíme se jim pomoci v udržení pozitivních změn.

**Dílčí cíle:
• Navázat a udržovat přátelský kontakt s dětmi dospívajícími.

• Nabízet potřebné a odpovídající sociální služby dětem a mládeži, kteří z valné většiny nejsou v kontaktu s žádnými jinými sociálními službami a institucemi a zmírňovat rizika poškození, která s sebou nese jejich životní styl.

• Profesionalizovat nabízené služby odborností jednotlivých pracovníků s cílem pomoci dětem a mládeži při zvládání obtížných situací a zároveň zvyšovat jejich vzdělanostní a sociální úroveň tak, aby jejich začlenění do společenského a pracovního života bylo co nejsnazší.

• Aktivně působit na odstranění vžitých negativních předsudků vůči osobám z jiných národnostních skupin a především u romské mládeže snížit riziko sociálního vyloučení.

• Zajistit plynulý provoz a bezpečné prostředí v zařízení, s respektem k potřebám a přáním jednotlivců i skupiny a snažit se tak motivovat co největší počet klientů k účasti na programových aktivitách.

• Udržovat spolupráci s ostatními středisky a rozvíjet spolupráci se zařízeními a institucemi návazné péče.

• Plánovat a rozvíjet odbornou individuální, resocializační a motivační práci s klienty.

• Pozitivně působit jak vlastním příkladem, tak s využitím metod práce (situační intervence, rozhovor) na cílovou skupinu a omezit či potlačit nevhodné návyky a vzorce chování, které mohou být příčinou vzniku sociálně patologických jevů, nebo znesnadňovat jejich začlenění do společnosti. Zvyšovat jejich motivaci k zodpovědnému přístupu ke svému životu a provokovat tak děti i dospívající k pozitivní změně v chování a jednání.


O2 THINK BIG

Regionální hodnotící komise programu Think Big Nadace O2 podpořila projekt iniciativní skupiny klientů NZDM Tunnel částkou 68 946,-.

Projekt zahrnuje 5 milníků:
1. Vytvoření relaxačně-komunikační zóny v klubu
2. Výlet pro děti předškolního věku a jejich rodiče
3. 2 aktivity pro předškolního věku s výtvarnými workshopy
4. Preventivní programy pro děti staršího školního věku
5. Výlet pro členy týmu a děti staršího školního věku

Realizace projektu započala v září 2013 a skončí v březnu 2014.

VPP – 2014

Název projektu: Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

V roce 2014 podpořeno celkem pracovních míst: 1

Název pracovních profesí:
Provozní vedoucí

Délka projektu:
6 měsíců

Maximální příspěvek na 1 zaměstnance/ měsíc: 15.000,- Kč

www.esfcr.cz

logo UP, esf eu, oplzz…

VPP – 2013

Název projektu: Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

V roce 2013 podpořeno celkem pracovních míst: 3

Název pracovních profesí:
Asistent
Údržbář školského zařízení a okolí
Údržbář sportovního areálu

Délka projektu:
12 měsíců
6 měsíců (pro údržbáře sportovního areálu)

Maximální příspěvek na 1 zaměstnance/ měsíc: 15.000,- Kč

www.esfcr.cz

logo UP, esf eu, oplzz…