příspěvková organizace
  
  

P R O J E K T Y


Program: INTERREG V-A Česká republika - Polská republika fond mikroregionů 2014-2020 v Euroregionu Silesie / INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia
Název projektu: S chutí do všeho / Ze smakiem do wszystkiego
Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000636
Výše dotace: 43 015,78 Eur
                        z toho: 36 563,40 Eur z EFRR
                                      6 452,38 Eur spolufinancování Města Vítkova a Města Glubczyce
Účel dotace:
Zahájení spolupráce mezi Městským kulturním zařízením v Glubczicích a Střediskem volného času ve Vítkově, partneři uspořádají sérii 6 víkendů pro obyvatele obou obcí, kde se budou moc setkat děti, mládež i dospělí, budou si navzájem představovat svou zemi, kulturu a zvyky.Pro zajištění dobrého fungování projektu proběhne rekonstrukce kuchyní, kde budou účastníci připravovat společné stravování a rauty pro sebe i místí občany. Na konci projektu bude vydán katalog obsahující recepty, fotografie a turistické atrakce partnerského regionu.

Program na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu
Název projektu: NZDM Tunnel Vítkov
Výše dotace: 536 000 Kč
Spolufinancování město Vítkov: 252 000 Kč
Účel dotace: podpora realizace služeb poskytovaných příjemcem dotace - Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov
logo

PODPORA SASRD TUNNEL VÍTKOV
Program: Podpora služeb sociální prevence na roky 2017-2019
Výše podpory: 1 200.000 Kč
Spolufinancování Město Vítkov:  98.000 Kč
logo    bez názvu    logo_planovani_služeb_web-340x340
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 2017
Program: Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
Výše podpory:
OPA-VZ-121/2016: 180 000 Kč od 1.1. 2017 do 31. 12. 2017
OPA-VZ-32/2017: 168000 Kč od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018
Výsledek obrázku pro MPSV LOGO  Výsledek obrázku pro evropská unie evropský sociální fond operační program zaměstnanost

PODPORA ČINNOSTI NZDM A SASRD TUNNEL VÍTKOV - SOCIÁLNÍ SLUŽBA 2016Název programu:
Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Výše podpory
364.000 Kč, z toho 192.000 Kč NZDM Tunnel Vítkov a 172.000 SASRD Tunnel Vítkov - Sociální služba.
Příspěvek město Vítkov na SASRD Tunnel - Sociální služba:
100.000 Kč

PODPORA ČINNOSTI NZDM TUNNEL VÍTKOV - SOCIÁLNÍ SLUŽBA 2016


Název programu:
rogram zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016.
Výše podpory
558.000 Kč.
Spolufinancování:
256.000 Kč

VPP2016

Název projektu:
Vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a ESF č. OPA-VZ-37/2015.
Výše dotace:
180 000,- Kč
Účel dotace
vytvoření pracovní pozice Pomocník dělník údržby školského zařízení podobu 12 měsíců.

Název programu
Vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a ESF č. OPA-VF-3/2016.
Výše dotace:
154 000 Kč

Účel dotace:
vytvoření pracovní pozice Pomocník údržby školského zařízení podobu 11 měsíců.

VPP2015

Název projektu:
Vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a ESF č. OPA-VN-100/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015.

Výše dotace míst:
130 000,- Kč
Účel dotace:
vytvoření pracovní pozice Pomocník údržby školského zařízení podobu 10 měsíců.
Název projektu:
Vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a ESF č. OPA-VN-3/2015 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Výše dotace:
104 000,- Kč
Účel dotace:
vytvoření pracovní pozice Pomocník údržby školského zařízení podobu 8 měsíců.

Venkovní fitness prvky

Název projektu:
Venkovní fitness hřiště pro mládež a dospělé
Celková výše projektu:
166 841 Kč
Získaná dotace
66 871 Kč
Vlastní prostředky:
99 970 Kč
Dotaci poskytl:
Nadační fond Zdravého životního stylu

PODPORA ČINNOSTI NZDM TUNNEL VÍTKOV - SOCIÁLNÍ SLUŽBA 2015

Název programu: Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015
Výše podpory: 531.000 Kč
Spoluúčast město Vítkov: 265.500 Kč

PODPORA ČINNOSTI NZDM A SASRD TUNNEL VÍTKOV - SOCIÁLNÍ SLUŽBA 2015

Název programu: Program na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV
Výše podpory: 345.000 Kč z toho na SASRD 187.000 Kč a NZDM 158.000 Kč

PROGRAM NA PODPORU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2015

Výše podpory:

257.000,- Kč / 22,20 % z celkových nákladů projektu 1.158.000, Kč

Cíl projektu:

Podpora činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tunnel a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tunnel.

Dílčí cíle:

a) Hlavním cílem práce v NZDM Tunnel je poskytovat neorganizovaným dětem a mládeži z Vítkova a okolí odpovídající sociální služby, doprovázet je v obtížných životních situacích a přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Snažíme se respektovat jejich potřeby a zájmy a vhodně volenými činnostmi a aktivitami se pokoušíme zvyšovat jejich společenskou a vědomostní i kulturní úroveň.
Smysluplným trávením volného času usilujeme o minimalizaci rizik sociálně patologických jevů, se kterými tyto děti přicházejí často do styku. Motivujeme je k úsilí po změně ve způsobu života a trávení volného času, k aktivnímu přístupu ke vzdělání a práci a podporujeme je a snažíme se jim pomoci v udržení pozitivních změn

b) SARD Tunnel zajišťuje zdravý vývoj dítěte a jeho sociální začlenění v přirozeném prostředí, podpora zdravého fungování rodiny, prevence sociálního vyloučení rodičů a dětí, zvýšení samostatnosti rodiny, podpora zdravých sociálních a pracovních vztahů, zvýšení životních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu a zachování životní úrovně nezbytné pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj. Zajistit komplexní podporu a asistenci rodinám, které čerpají uvedenou službu, zlepšit úspěšnost vzdělávací kariéry dětí s cílem lepšího uplatnění na trhu práce, předcházet možným sociálně-patologickým jevům pramenícím ze složité rodinné situace, posílit kompetence rodičů při výchově dět

DĚTI PROFESIONALITĚ BLÍŽ

Výše podpory:

58.200,- Kč / 69,95 % z celkových nákladů projektu 83.200, Kč

Cíl projektu:

Podpora pravidelné zájmové činnosti v roce 2015 ve Středisku volného času Vítkov, p. o. formou nákupu nezbytných pomůcek pro konání kroužků:

a) Mladí hasiči - sklopný terč včetně světla a spínače, časomíra

b) Quo Vadis (divadelní zájmový útvar) - kostýmy, paruky, výrobník mlhy, bezdrátový mikrofon,...

MÉDIA DO ŠKOL

R.Č.:
CZ.1.07I1.1.24I02.0144
Trvání:
1. 7. 2013 - 31. 12. 2014
Místo:
DDM Vratimov
Výše fin. podpory z veřejných prostředků na projekt:
2.725.47,76 Kč
Finanční spoluúčast SVČ Vítkov, p.o.:
0,- Kč

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je pomoci modernizovat a aktualizovat formy výuky na menších základních školách zejména ve venkovských oblastech, a to především prohloubením a podporou využití moderních technologií a aplikací při výuce, včetně vytváření a ověřování těchto aplikací přímo v praxi. Chceme pomoci dnešním dětem - tzv. Net generaci - poznávat svět a získávat nutné kompetence postupy jim vlastními - zážitkovým učením sdíleným "online" i "offline". Nechceme bojovat proti jejich způsobu života, kdy se přátelé setkávají na sociálních sítích častěji než v reálném životě a aktuální informace lze získat - a zapomenout - během pár vteřin. Chceme jej využít ku prospěchu dětí a zároveň je vést k tomu, aby si neustále uvědomovaly, že "není formy bez obsahu".
Aktivity projektu:
Dětská multimediální redakce - Partnerské dětské redakce přijíždějí jednou měsíčně na multimediální workshop, kde se učí pracovat s fotografií, textem, ale především s AV útvary – rozhovorem, reportáží, videopozvánkou a audiopohlednicí. V místě bydliště pak s nabytými informacemi pak dále pracují dle zadání.
Využití tabletů ve výuce - Pedagogové partnerských organizací se zúčastní workshopu Využití tabletu při výuce, kde se seznámí s výukovými aplikacemi dostupnými zdarma a možnosti jejich začlenění do výuky. Následně pak děti partnerských organizací jezdí na projektové dny „Tablety do škol“ na DDM Vratimov, kde si i ony vyzkoušejí vhodné výukové aplikace. V poslední etapě projektu si pak využití tabletů při své výuce vyzkoušejí i pedagogové partnerů pod dohledem odborníků z projektového týmu.
Projektový den „U nás“ V rámci projektového dne „U nás“ přijedou lektoři do partnerských škol a připraví pro žáky vybrané třídy tříhodinové poznávání a dokumentování jejich obce pomocí moderních technologií – GPS navigace, tabletu, kamery…Tématem je geocaching, vzpomínky seniorů i virtuální naučná stezka.
Vývoj aplikací pro výukové účely - Během projektu naši odborní pracovníci vyvíjejí výukové aplikace pro Android s tématem místního dědictví a mediální výchovy.
Partneři:
CVČ Frenštát pod Radhoštěm, SVČ Vítkov, ZŠ Hukvaldy, ZŠ Řepiště, ZŠ Sedliště
Projekt Média do škol byl podpořen v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

NADACE OKD

Název projektu:
"Informace očima dětí"

Podpořeno částkou:
108. 200,- Kč

Cíl projektu:
Vytvoření mediálního kroužku "Klub KaMeRa"

Klub KaMeRa je pro děti a mládež ve věku od 12 do 22 let a jeho cílem je naučit děti prezentovat sami sebe, svět kolem sebe, své spolužáky, školu, volnočasové aktivity nejen svýma očima, ale také s trochou profesionality.

Dnešní mládež se potýká s nedostatkem mluveného slova, málo čtou, a proto jim dělá problém vyjádřit se, sdělit své zážitky či vědomosti ostatním. To vše se učíme v mediálním kroužku, kde si každý najde své místo v různých rolích – reportér, fotograf, kameraman, novinář, …

NZDM

Název projektu:
"Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1

Podpořeno částkou:
1.474.000,- Kč

Cíle projektu:
A) HLAVNÍ CÍL - Otevření Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež "TUNNEL" ve Vítkově *
B) DÍLČÍ CÍLE**

* Hlavním cílem práce v NZDM Tunnel je poskytovat neorganizovaným dětem a mládeži z Vítkova a okolí odpovídající sociální služby, doprovázet je v obtížných životních situacích a přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Snažíme se respektovat jejich potřeby a zájmy a vhodně volenými činnostmi a aktivitami se pokoušíme zvyšovat jejich společenskou a vědomostní i kulturní úroveň.
Smysluplným trávením volného času usilujeme o minimalizaci rizik sociálně patologických jevů, se kterými tyto děti přicházejí často do styku. Motivujeme je k úsilí po změně ve způsobu života a trávení volného času, k aktivnímu přístupu ke vzdělání a práci a podporujeme je a snažíme se jim pomoci v udržení pozitivních změn..


**Dílčí cíle:

• Navázat a udržovat přátelský kontakt s dětmi dospívajícími.
• Nabízet potřebné a odpovídající sociální služby dětem a mládeži, kteří z valné většiny nejsou v kontaktu s žádnými jinými sociálními službami a institucemi a zmírňovat rizika poškození, která s sebou nese jejich životní styl.
• Profesionalizovat nabízené služby odborností jednotlivých pracovníků s cílem pomoci dětem a mládeži při zvládání obtížných situací a zároveň zvyšovat jejich vzdělanostní a sociální úroveň tak, aby jejich začlenění do společenského a pracovního života bylo co nejsnazší.
• Aktivně působit na odstranění vžitých negativních předsudků vůči osobám z jiných národnostních skupin a především u romské mládeže snížit riziko sociálního vyloučení.
• Zajistit plynulý provoz a bezpečné prostředí v zařízení, s respektem k potřebám a přáním jednotlivců i skupiny a snažit se tak motivovat co největší počet klientů k účasti na programových aktivitách.
• Udržovat spolupráci s ostatními středisky a rozvíjet spolupráci se zařízeními a institucemi návazné péče.
• Plánovat a rozvíjet odbornou individuální, resocializační a motivační práci s klienty.
• Pozitivně působit jak vlastním příkladem, tak s využitím metod práce (situační intervence, rozhovor) na cílovou skupinu a omezit či potlačit nevhodné návyky a vzorce chování, které mohou být příčinou vzniku sociálně patologických jevů, nebo znesnadňovat jejich začlenění do společnosti. Zvyšovat jejich motivaci k zodpovědnému přístupu ke svému životu a provokovat tak děti i dospívající k pozitivní změně v chování a jednání.

O2 THINK BIG

Regionální hodnotící komise programu Think Big Nadace O2 podpořila projekt iniciativní skupiny klientů NZDM Tunnel částkou 68 946,-.

Projekt zahrnuje 5 milníků:

1. Vytvoření relaxačně-komunikační zóny v klubu
2. Výlet pro děti předškolního věku a jejich rodiče
3. 2 aktivity pro předškolního věku s výtvarnými workshopy
4. Preventivní programy pro děti staršího školního věku
5. Výlet pro členy týmu a děti staršího školního věku

Realizace projektu započala v září 2013 a skončí v březnu 2014.

VPP 2014

VPP 2013

Název projektu:
Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací


V roce 2014 podpořeno celkem pracovních míst:
3

Název pracovních profesí:

Provozní vedoucí
Údržbář sportovního areálu
Pracovník v sociálních službách

Délka projektu:

6 měsíců (pro provozního vedoucího a pro údržbáře sportovního areálu)
4 měsíce (pro pracovníka v sociálních službách)

Maximální příspěvek na 1 zaměstnance/ měsíc:
15.000,- Kč

Název projektu:
Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací


V roce 2013 podpořeno celkem pracovních míst:
3

Název pracovních profesí:

Asistent
Údržbář školského zařízení a okolí
Údržbář sportovního areálu

Délka projektu:

12 měsíců
6 měsíců (pro údržbáře sportovního areálu)

Maximální příspěvek na 1 zaměstnance/ měsíc:
15.000,- Kč

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA TUNNEL

Název projektu:
"Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.2, číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/B400004

Výše podpory:
735.000,- Kč

Cíl projektu:
Zajištění poskytování a realizaci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ve Vítkově.

Dílčí cíle:

Umožnění zdravého vývoje dítěte a jeho sociální začlenění v přirozeném prostředí, podpora zdravého fungování rodiny, prevence sociálního vyloučení rodičů a dětí, zvýšení samostatnosti rodiny, podpora zdravých sociálních a pracovních vztahů, zvýšení životních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu a zachování životní úrovně nezbytné pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj. Zajistit komplexní podporu a asistenci rodinám, které čerpají uvedenou službu, zlepšit úspěšnost vzdělávací kariéry dětí s cílem lepšího uplatnění na trhu práce, předcházet možným sociálně-patologickým jevům pramenícím ze složité rodinné situace, posílit kompetence rodičů při výchově dětí.

VOLNÝ ČAS DĚTEM A MLÁDEŽI

Výše podpory:
98.500,- Kč / 69,3 % z celkových nákladů projektu 142.100, Kč

Cíl projektu:
Vybudovat ve Vítkově zázemí pro otevření dvou nových zájmových útvarů, a to Minigolfu a Lukostřelby

Dílčí cíle projektu:

1. Rozšířit a podpořit volnočasovou pravidelnou činnost ve Vítkově.

2. Otevřít ve Vítkově dva nové zájmové kroužky pro děti ve věku od 6 do 26 let, a to Minigolf Snag a Lukostřelbu, čímž rozšíříme dětem a mládeži z Vítkova a okolí možnosti kvalitního volnočasového vyžití pod dohledem vyškoleného pedagoga či trenéra.Nákup základního vybavení pro činnost zájmových kroužků, zpřístupníme tím zájmové kroužky pro široký okruh dětí a mládeže, tzn. že do kroužku budou moct docházet i děti ze sociálně slabších rodin, které si nebudou moc pořídit vlastní vybavení (luky, šípy, golfové hole,…).

3. Zvýšit kvalifikaci pedagogům o certifikované instruktorské kurzy, které jim umožní nové zájmové kroužky vést.

4. Připravit ukázkové hodiny pro děti základních a středních škol nejen z Vítkova, ale i ze spádových oblastí.

5. Nabídnout využití nových zájmových kroužků i v okolních obcích.

6. Hledat a podpořit mladé talenty v zájmové činnosti.

SPORT NAPŘÍČ GENERACEMI

Výše podpory:
99.000,- Kč / 90 % z celkových nákladů projektu 110.000,- Kč

Cíl projektu:
Zorganizovat turnaje v různých sportovních disciplínách

Dílčí cíle:
Rozšíření sportovních a turistických aktivit pro občany Vítkova a spádových oblastí.
Příprava o zorganizování turnajů v nohejbalu, fotbalu, vodním fotbálku, badmintonu, volejbalu, minigolfu, v zimních měsících připravit ve spolupráci s místními hasiči plochu pro veřejné bruslení – bruslení pro školy, veřejnost, minihokej.
Zapojení co největší skupiny veřejnosti různého věkového spektra nejen do samotných akcí, ale i do přípravy a oprav jednotlivých sportovišť.
Oprava stávajících sportovišť tak, aby na nich mohla sportovní činnost probíhat.

Projekt je realizován s Vítkovskými ympulsy o. p. s.

COMENIUS REGIO 2013 - 2015

Více informací:
na webu města Vítkova

MLÁDEŽ V POHYBU

Název mikroprojektu:
Mládež v pohybu

Registrační číslo:
CZ/FMP.16/0408

Operační program:
Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika –Česká republika 2007 -2013

Spolufinancovaný fondem:
Evropský fond regionálního rozvoje

Prioritní osa:
1. Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce

Oblast podpory:
1.6 Fond mikroprojektů
1. Celkové způsobilé výdaje 100,00%/22927,46,- €
2. Finanční příspěvek z ERDF 85,00%/19488,34,- €
3. Vlastní zdroje 15,00%/3439,12,- €

Příjemce projektu: SVČ Vítkov, p.o.

Partner projektu: Město Vrbové

Doba realizace: 1.5.2014 - 31.10.2014

Hlavním cílem mikroprojektu je podpora přeshraniční integrace formou vytvoření nových dlouhodobých kontaktů mezi organizacemi partnerských měst (Vítkova a Vrbového), vytvoření trvalé přeshraniční spolupráce pedagogů a pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit, získání nových a výměna stávajících zkušeností s prací s mládeží. Odstranění bariér mezi českými a slovenskými dětmi a mládeží, učit je vnímat a poznávat tradice, specifika a povědomí o druhé zemi nejen v oblasti volnočasových zájmů.


FOND MIKROPROJEKTŮ