příspěvková organizace
  
  

P R O J E K T Y


Název projektu: 

ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SASRD A NZDM TUNNEL VÍTKOV – B

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010362 

Prioritní osa IROP: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj

Výše poskytnuté dotace: 699.999,20 Kč

z toho spoluúčast města Vítkov: 35.000 Kč

 


Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Název projektu: Oprava toalet sociálních služeb Tunnel Vítkov

Registrační číslo projektu: 03539/2019/SOC

Výše dotace: 426 000 Kč

 z toho 340 800 Kč z prostředků MSK

               85 200 Kč z prostředků Města Vítkov


VYTVOŘENÍ PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V RÁMCI VPP
 
Program: Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
č. OPA-VZ-2/2019
 
Poskytnutí příspěvku z národního projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247 Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání, financovaného z OPZ.
 
Výše podpory:
 

90 000 Kč od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2019

OPA-VZ-6/2019
termín: 1. 8. 2019 – 31. 1. 2020
částka: 90.000 Kč.
Výsledek obrázku pro úřad práce logo

 

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019

Název projektu: NZDM Tunnel Vítkov

Registrační číslo projektu: 01239/2019/SOC

Výše dotace: 796 000 Kč (z prostředků MPSV státního rozpočtu)

Účel dotace: Podpora sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti mládež Tunnel SVČ Vítkov.

 


Program: Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže.
Název projektu: Robotika, automodelářství, 3D tisk v SVČ Vítkov
Získaná dotace: 70.000 Kč
Poskytovatel: Moravskoslezský kraj

VYTVOŘENÍ PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V RÁMCI VPP
 
Program: Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
 
z národního projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059 Nové pracovní příležitosti – VPP
Výše podpory:
 

OPA-VZ-70/2018:

45 000 Kč od 01.10. 2018 do 31. 01. 2019
45 000 Kč od 31. 01. 2019 do 30. 04. 2019
90 000 Kč od 01. 05. 2019 do 31. 10. 2019
 
Výsledek obrázku pro úřad práce logo

Program: OP VVaV, Výzva Šablony II
Název projektu: SVČ Vítkov – šablony II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008692
Výše dotace: 704 231 Kč (85% z ESF, 15% ze SR ČR)
Účel dotace: Podpora činnosti organizace zřízením částečného úvazku školního asistenta, financováním vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky na poli polytechnickém, IT, inkluze, sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých školských zařízení, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, Klubu pro účastníky SVČ, projektových dnů v SVČ i mimo něj.
 

Program: OP IROP / ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ

Název projektu: Polytechnika v SVČ Vítkov

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006118
Výše dotace: 1 120 659,67 z toho 58 982,09 spoluúčast města Vítkov
Účel dotace: modernizace a rozšíření vzdělávací infrastruktury SVČ tak, aby na základě zrealizovaného projektu docházelo ke zvýšení znalostí a poznatků v oblasti práce s digitálními technologiemi.

 


Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018

Název projektu: NZDM Tunnel Vítkov

Registrační číslo projektu: 05333/2018/SOC

Výše dotace: 759 000 Kč (z prostředků MPSV státního rozpočtu)

Účel dotace: Podpora sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti mládež Tunnel SVČ Vítkov.

 

VYTVOŘENÍ PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V RÁMCI VPP
 
Program: Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
Výše podpory:
OPA-VZ-93/2017: 150 000 Kč od 1.1. 2018 do 31. 10. 2018
OPA-VZ-5/2018: 120 000 Kč od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018
OPA-VZ-31/2018: 75 000 Kč od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018
 
 Výsledek obrázku pro úřad práce logo

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tunnel Vítkov
Název projektu: Podpora služeb sociální prevence 2 
Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0003758
Služba je podpořena na období 2017 – 2019
Účel dotace: Podpora sociální služby, jež a pomáhá a nabízí podporu rodinám při řešení jejich nepříznivých sociálních situacích. Realizace dotačního programu a poskytování služby je vázáno na mapování a vyhodnocení potřeb místních obyvatel Vítkova.
 
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
                                     28. října 17
                                     702 18 Ostrava
 

Název projektu: Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov
Program: Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí,  prioritní osa OPZ: 2.1
 
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007772
Služba je podpořena na období 2018 – 2020
Podpora osob žijících v lokalitách Vítkova, obce Budišov nad Budišovkou a obce Čermné ve Slezsku prostřednictvím podpory sociálních služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Cíl projektu:

a)Cílem projektu je poskytovat kvalitní sociální služby cílové skupině rozšířením služby SASRD vBudišově nad Budišovkoua Čermné ve Slezsku vytvořením dvou pracovních míst scelkovým úvazkem 2 a ve Vítkově navýšením úvazku o 1 celý. Dále zvýšit vlastní kompetence klientů cílové skupiny pomocí seminářů v oblasti finanční a počítačové gramotnosti za účelem vymanění se znepříznivé sociální situace či alespoň snížení prohlubování své nepříznivé situace.

b) Cílem projektu při poskytování služeb nízkoprahové služby je poskytnout pomoc a podporu dalším klientům, poskytnutí bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času, a tak pozitivního ovlivnění kvality života klientů a minimalizací rizikového chování, vsociální službě bude navýšen úvazek o 1 celý. Vrámci tohoto projektu jim bude nabídnuta možnost dalšího vzdělání a zvýšit si tak své kompetence.

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

8 699 163,75

PŘÍSPĚVEK UNIE

7 394 289,18

 
NÁRODNÍ VEŘEJNÉ ZDROJE (BEZ VLASTNÍHO ZDROJE FINANCOVÁNÍ)

869 916,38

VLASTNÍ ZDROJ 
FINANCOVÁNANCOVÁNÍ

434 958,19 –

 

 
   

Program: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Dětský klub Frends

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007213

Výše dotace: 567.591,25 Kč (85% z prostředků EU, 15% ze státního rozpočtu)

Účel dotace: Podpořit rodiče dětí, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti a dalším pečujícím osobám a přispět tak ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatitelnosti na trhu práce. Umožnit rodičům žáků přípravných tříd MŠ a 1. stupně ZŠ vykonávat práci na plný úvazek aniž by nechávali své děti samotné či zajišťovali soukromou, nákladnou péči do doby než se vrátí rodiče ze zaměstnání. Přebudovat stávající klubovnu, na Dětský klub Frends za účelem poskytování služby pro rodiče –  péče o děti mimo školní vyučování. Personálně zajistit doprovod dětí na kroužky a péči o děti. Sekundárním cílem je vyplnit volný čas dítěte takovými aktivitami, které naplní jeho potřeby, zájmy i povinnosti a zároveň ujistí rodiče o bezpečnosti a vhodné činnosti jejich dítěte v době, kdy z důvodu zaměstnání nebo hledání zaměstnání, nemohou na dítě dohlížet.

   

 

Program na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu
Název projektu: NZDM Tunnel Vítkov
Výše dotace: 617 000 Kč
Spolufinancování město Vítkov: 252 000 Kč
Účel dotace: podpora realizace služeb poskytovaných příjemcem dotace – Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov
logo

PODPORA SASRD TUNNEL VÍTKOV
Program: Podpora služeb sociální prevence na roky 2017-2019
Výše podpory: 1 200.000 Kč
Spolufinancování Město Vítkov:  98.000 Kč
 
logo    bez názvu    logo_planovani_služeb_web-340x340

 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 2017
Program: Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
Výše podpory:
OPA-VZ-121/2016: 180 000 Kč od 1.1. 2017 do 31. 12. 2017
OPA-VZ-32/2017: 168 000 Kč od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018
OPA-VZ -81/2017: 90 000 Kč od 1.11.2017 do 30. 4.2018
 
Výsledek obrázku pro MPSV LOGO
 
 

PODPORA ČINNOSTI NZDM A SASRD TUNNEL VÍTKOV - SOCIÁLNÍ SLUŽBA 2016Název programu:
Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Výše podpory
364.000 Kč, z toho 192.000 Kč NZDM Tunnel Vítkov a 172.000 SASRD Tunnel Vítkov - Sociální služba.
Příspěvek město Vítkov na SASRD Tunnel - Sociální služba:
100.000 Kč

PODPORA ČINNOSTI NZDM TUNNEL VÍTKOV - SOCIÁLNÍ SLUŽBA 2016


Název programu:
rogram zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016.
Výše podpory
558.000 Kč.
Spolufinancování:
256.000 Kč

VPP2016

Název projektu:
Vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a ESF č. OPA-VZ-37/2015.
Výše dotace:
180 000,- Kč
Účel dotace
vytvoření pracovní pozice Pomocník dělník údržby školského zařízení podobu 12 měsíců.

Název programu
Vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a ESF č. OPA-VF-3/2016.
Výše dotace:
154 000 Kč

Účel dotace:
vytvoření pracovní pozice Pomocník údržby školského zařízení podobu 11 měsíců.

VPP2015

Název projektu:
Vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a ESF č. OPA-VN-100/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015.

Výše dotace míst:
130 000,- Kč
Účel dotace:
vytvoření pracovní pozice Pomocník údržby školského zařízení podobu 10 měsíců.
Název projektu:
Vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a ESF č. OPA-VN-3/2015 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Výše dotace:
104 000,- Kč
Účel dotace:
vytvoření pracovní pozice Pomocník údržby školského zařízení podobu 8 měsíců.

Venkovní fitness prvky

Název projektu:
Venkovní fitness hřiště pro mládež a dospělé
Celková výše projektu:
166 841 Kč
Získaná dotace
66 871 Kč
Vlastní prostředky:
99 970 Kč
Dotaci poskytl:
Nadační fond Zdravého životního stylu

PODPORA ČINNOSTI NZDM TUNNEL VÍTKOV - SOCIÁLNÍ SLUŽBA 2015

Název programu: Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015
Výše podpory: 531.000 Kč
Spoluúčast město Vítkov: 265.500 Kč

PODPORA ČINNOSTI NZDM A SASRD TUNNEL VÍTKOV - SOCIÁLNÍ SLUŽBA 2015

Název programu: Program na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV
Výše podpory: 345.000 Kč z toho na SASRD 187.000 Kč a NZDM 158.000 Kč

PROGRAM NA PODPORU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2015

Výše podpory:

257.000,- Kč / 22,20 % z celkových nákladů projektu 1.158.000, Kč

Cíl projektu:

Podpora činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tunnel a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tunnel.

Dílčí cíle:

a) Hlavním cílem práce v NZDM Tunnel je poskytovat neorganizovaným dětem a mládeži z Vítkova a okolí odpovídající sociální služby, doprovázet je v obtížných životních situacích a přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Snažíme se respektovat jejich potřeby a zájmy a vhodně volenými činnostmi a aktivitami se pokoušíme zvyšovat jejich společenskou a vědomostní i kulturní úroveň.
Smysluplným trávením volného času usilujeme o minimalizaci rizik sociálně patologických jevů, se kterými tyto děti přicházejí často do styku. Motivujeme je k úsilí po změně ve způsobu života a trávení volného času, k aktivnímu přístupu ke vzdělání a práci a podporujeme je a snažíme se jim pomoci v udržení pozitivních změn

b) SARD Tunnel zajišťuje zdravý vývoj dítěte a jeho sociální začlenění v přirozeném prostředí, podpora zdravého fungování rodiny, prevence sociálního vyloučení rodičů a dětí, zvýšení samostatnosti rodiny, podpora zdravých sociálních a pracovních vztahů, zvýšení životních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu a zachování životní úrovně nezbytné pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj. Zajistit komplexní podporu a asistenci rodinám, které čerpají uvedenou službu, zlepšit úspěšnost vzdělávací kariéry dětí s cílem lepšího uplatnění na trhu práce, předcházet možným sociálně-patologickým jevům pramenícím ze složité rodinné situace, posílit kompetence rodičů při výchově dět

DĚTI PROFESIONALITĚ BLÍŽ

Výše podpory:

58.200,- Kč / 69,95 % z celkových nákladů projektu 83.200, Kč

Cíl projektu:

Podpora pravidelné zájmové činnosti v roce 2015 ve Středisku volného času Vítkov, p. o. formou nákupu nezbytných pomůcek pro konání kroužků:

a) Mladí hasiči - sklopný terč včetně světla a spínače, časomíra

b) Quo Vadis (divadelní zájmový útvar) - kostýmy, paruky, výrobník mlhy, bezdrátový mikrofon,...

MÉDIA DO ŠKOL

R.Č.:
CZ.1.07I1.1.24I02.0144
Trvání:
1. 7. 2013 - 31. 12. 2014
Místo:
DDM Vratimov
Výše fin. podpory z veřejných prostředků na projekt:
2.725.47,76 Kč
Finanční spoluúčast SVČ Vítkov, p.o.:
0,- Kč

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je pomoci modernizovat a aktualizovat formy výuky na menších základních školách zejména ve venkovských oblastech, a to především prohloubením a podporou využití moderních technologií a aplikací při výuce, včetně vytváření a ověřování těchto aplikací přímo v praxi. Chceme pomoci dnešním dětem - tzv. Net generaci - poznávat svět a získávat nutné kompetence postupy jim vlastními - zážitkovým učením sdíleným "online" i "offline". Nechceme bojovat proti jejich způsobu života, kdy se přátelé setkávají na sociálních sítích častěji než v reálném životě a aktuální informace lze získat - a zapomenout - během pár vteřin. Chceme jej využít ku prospěchu dětí a zároveň je vést k tomu, aby si neustále uvědomovaly, že "není formy bez obsahu".
Aktivity projektu:
Dětská multimediální redakce - Partnerské dětské redakce přijíždějí jednou měsíčně na multimediální workshop, kde se učí pracovat s fotografií, textem, ale především s AV útvary – rozhovorem, reportáží, videopozvánkou a audiopohlednicí. V místě bydliště pak s nabytými informacemi pak dále pracují dle zadání.
Využití tabletů ve výuce - Pedagogové partnerských organizací se zúčastní workshopu Využití tabletu při výuce, kde se seznámí s výukovými aplikacemi dostupnými zdarma a možnosti jejich začlenění do výuky. Následně pak děti partnerských organizací jezdí na projektové dny „Tablety do škol“ na DDM Vratimov, kde si i ony vyzkoušejí vhodné výukové aplikace. V poslední etapě projektu si pak využití tabletů při své výuce vyzkoušejí i pedagogové partnerů pod dohledem odborníků z projektového týmu.
Projektový den „U nás“ V rámci projektového dne „U nás“ přijedou lektoři do partnerských škol a připraví pro žáky vybrané třídy tříhodinové poznávání a dokumentování jejich obce pomocí moderních technologií – GPS navigace, tabletu, kamery…Tématem je geocaching, vzpomínky seniorů i virtuální naučná stezka.
Vývoj aplikací pro výukové účely - Během projektu naši odborní pracovníci vyvíjejí výukové aplikace pro Android s tématem místního dědictví a mediální výchovy.
Partneři:
CVČ Frenštát pod Radhoštěm, SVČ Vítkov, ZŠ Hukvaldy, ZŠ Řepiště, ZŠ Sedliště
Projekt Média do škol byl podpořen v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

NADACE OKD

Název projektu:
"Informace očima dětí"

Podpořeno částkou:
108. 200,- Kč

Cíl projektu:
Vytvoření mediálního kroužku "Klub KaMeRa"

Klub KaMeRa je pro děti a mládež ve věku od 12 do 22 let a jeho cílem je naučit děti prezentovat sami sebe, svět kolem sebe, své spolužáky, školu, volnočasové aktivity nejen svýma očima, ale také s trochou profesionality.

Dnešní mládež se potýká s nedostatkem mluveného slova, málo čtou, a proto jim dělá problém vyjádřit se, sdělit své zážitky či vědomosti ostatním. To vše se učíme v mediálním kroužku, kde si každý najde své místo v různých rolích – reportér, fotograf, kameraman, novinář, …

NZDM

Název projektu:
"Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1

Podpořeno částkou:
1.474.000,- Kč

Cíle projektu:
A) HLAVNÍ CÍL - Otevření Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež "TUNNEL" ve Vítkově *
B) DÍLČÍ CÍLE**

* Hlavním cílem práce v NZDM Tunnel je poskytovat neorganizovaným dětem a mládeži z Vítkova a okolí odpovídající sociální služby, doprovázet je v obtížných životních situacích a přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Snažíme se respektovat jejich potřeby a zájmy a vhodně volenými činnostmi a aktivitami se pokoušíme zvyšovat jejich společenskou a vědomostní i kulturní úroveň.
Smysluplným trávením volného času usilujeme o minimalizaci rizik sociálně patologických jevů, se kterými tyto děti přicházejí často do styku. Motivujeme je k úsilí po změně ve způsobu života a trávení volného času, k aktivnímu přístupu ke vzdělání a práci a podporujeme je a snažíme se jim pomoci v udržení pozitivních změn..


**Dílčí cíle:

• Navázat a udržovat přátelský kontakt s dětmi dospívajícími.
• Nabízet potřebné a odpovídající sociální služby dětem a mládeži, kteří z valné většiny nejsou v kontaktu s žádnými jinými sociálními službami a institucemi a zmírňovat rizika poškození, která s sebou nese jejich životní styl.
• Profesionalizovat nabízené služby odborností jednotlivých pracovníků s cílem pomoci dětem a mládeži při zvládání obtížných situací a zároveň zvyšovat jejich vzdělanostní a sociální úroveň tak, aby jejich začlenění do společenského a pracovního života bylo co nejsnazší.
• Aktivně působit na odstranění vžitých negativních předsudků vůči osobám z jiných národnostních skupin a především u romské mládeže snížit riziko sociálního vyloučení.
• Zajistit plynulý provoz a bezpečné prostředí v zařízení, s respektem k potřebám a přáním jednotlivců i skupiny a snažit se tak motivovat co největší počet klientů k účasti na programových aktivitách.
• Udržovat spolupráci s ostatními středisky a rozvíjet spolupráci se zařízeními a institucemi návazné péče.
• Plánovat a rozvíjet odbornou individuální, resocializační a motivační práci s klienty.
• Pozitivně působit jak vlastním příkladem, tak s využitím metod práce (situační intervence, rozhovor) na cílovou skupinu a omezit či potlačit nevhodné návyky a vzorce chování, které mohou být příčinou vzniku sociálně patologických jevů, nebo znesnadňovat jejich začlenění do společnosti. Zvyšovat jejich motivaci k zodpovědnému přístupu ke svému životu a provokovat tak děti i dospívající k pozitivní změně v chování a jednání.

O2 THINK BIG

Regionální hodnotící komise programu Think Big Nadace O2 podpořila projekt iniciativní skupiny klientů NZDM Tunnel částkou 68 946,-.

Projekt zahrnuje 5 milníků:

1. Vytvoření relaxačně-komunikační zóny v klubu
2. Výlet pro děti předškolního věku a jejich rodiče
3. 2 aktivity pro předškolního věku s výtvarnými workshopy
4. Preventivní programy pro děti staršího školního věku
5. Výlet pro členy týmu a děti staršího školního věku

Realizace projektu započala v září 2013 a skončí v březnu 2014.

VPP 2014

VPP 2013

Název projektu:
Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací


V roce 2014 podpořeno celkem pracovních míst:
3

Název pracovních profesí:

Provozní vedoucí
Údržbář sportovního areálu
Pracovník v sociálních službách

Délka projektu:

6 měsíců (pro provozního vedoucího a pro údržbáře sportovního areálu)
4 měsíce (pro pracovníka v sociálních službách)

Maximální příspěvek na 1 zaměstnance/ měsíc:
15.000,- Kč

Název projektu:
Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací


V roce 2013 podpořeno celkem pracovních míst:
3

Název pracovních profesí:

Asistent
Údržbář školského zařízení a okolí
Údržbář sportovního areálu

Délka projektu:

12 měsíců
6 měsíců (pro údržbáře sportovního areálu)

Maximální příspěvek na 1 zaměstnance/ měsíc:
15.000,- Kč

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA TUNNEL

Název projektu:
"Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.2, číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/B400004

Výše podpory:
735.000,- Kč

Cíl projektu:
Zajištění poskytování a realizaci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ve Vítkově.

Dílčí cíle:

Umožnění zdravého vývoje dítěte a jeho sociální začlenění v přirozeném prostředí, podpora zdravého fungování rodiny, prevence sociálního vyloučení rodičů a dětí, zvýšení samostatnosti rodiny, podpora zdravých sociálních a pracovních vztahů, zvýšení životních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu a zachování životní úrovně nezbytné pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj. Zajistit komplexní podporu a asistenci rodinám, které čerpají uvedenou službu, zlepšit úspěšnost vzdělávací kariéry dětí s cílem lepšího uplatnění na trhu práce, předcházet možným sociálně-patologickým jevům pramenícím ze složité rodinné situace, posílit kompetence rodičů při výchově dětí.

VOLNÝ ČAS DĚTEM A MLÁDEŽI

Výše podpory:
98.500,- Kč / 69,3 % z celkových nákladů projektu 142.100, Kč

Cíl projektu:
Vybudovat ve Vítkově zázemí pro otevření dvou nových zájmových útvarů, a to Minigolfu a Lukostřelby

Dílčí cíle projektu:

1. Rozšířit a podpořit volnočasovou pravidelnou činnost ve Vítkově.

2. Otevřít ve Vítkově dva nové zájmové kroužky pro děti ve věku od 6 do 26 let, a to Minigolf Snag a Lukostřelbu, čímž rozšíříme dětem a mládeži z Vítkova a okolí možnosti kvalitního volnočasového vyžití pod dohledem vyškoleného pedagoga či trenéra.Nákup základního vybavení pro činnost zájmových kroužků, zpřístupníme tím zájmové kroužky pro široký okruh dětí a mládeže, tzn. že do kroužku budou moct docházet i děti ze sociálně slabších rodin, které si nebudou moc pořídit vlastní vybavení (luky, šípy, golfové hole,…).

3. Zvýšit kvalifikaci pedagogům o certifikované instruktorské kurzy, které jim umožní nové zájmové kroužky vést.

4. Připravit ukázkové hodiny pro děti základních a středních škol nejen z Vítkova, ale i ze spádových oblastí.

5. Nabídnout využití nových zájmových kroužků i v okolních obcích.

6. Hledat a podpořit mladé talenty v zájmové činnosti.

SPORT NAPŘÍČ GENERACEMI

Výše podpory:
99.000,- Kč / 90 % z celkových nákladů projektu 110.000,- Kč

Cíl projektu:
Zorganizovat turnaje v různých sportovních disciplínách

Dílčí cíle:
Rozšíření sportovních a turistických aktivit pro občany Vítkova a spádových oblastí.
Příprava o zorganizování turnajů v nohejbalu, fotbalu, vodním fotbálku, badmintonu, volejbalu, minigolfu, v zimních měsících připravit ve spolupráci s místními hasiči plochu pro veřejné bruslení – bruslení pro školy, veřejnost, minihokej.
Zapojení co největší skupiny veřejnosti různého věkového spektra nejen do samotných akcí, ale i do přípravy a oprav jednotlivých sportovišť.
Oprava stávajících sportovišť tak, aby na nich mohla sportovní činnost probíhat.

Projekt je realizován s Vítkovskými ympulsy o. p. s.

COMENIUS REGIO 2013 - 2015

Více informací:
na webu města Vítkova

MLÁDEŽ V POHYBU

Název mikroprojektu:
Mládež v pohybu

Registrační číslo:
CZ/FMP.16/0408

Operační program:
Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika –Česká republika 2007 -2013

Spolufinancovaný fondem:
Evropský fond regionálního rozvoje

Prioritní osa:
1. Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce

Oblast podpory:
1.6 Fond mikroprojektů
1. Celkové způsobilé výdaje 100,00%/22927,46,- €
2. Finanční příspěvek z ERDF 85,00%/19488,34,- €
3. Vlastní zdroje 15,00%/3439,12,- €

Příjemce projektu: SVČ Vítkov, p.o.

Partner projektu: Město Vrbové

Doba realizace: 1.5.2014 - 31.10.2014

Hlavním cílem mikroprojektu je podpora přeshraniční integrace formou vytvoření nových dlouhodobých kontaktů mezi organizacemi partnerských měst (Vítkova a Vrbového), vytvoření trvalé přeshraniční spolupráce pedagogů a pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit, získání nových a výměna stávajících zkušeností s prací s mládeží. Odstranění bariér mezi českými a slovenskými dětmi a mládeží, učit je vnímat a poznávat tradice, specifika a povědomí o druhé zemi nejen v oblasti volnočasových zájmů.


FOND MIKROPROJEKTŮ